دستورگانی برای زندگی

دستورگانی برای زندگی

 • بر این باور باش که عشق و دستاوردهای عظیم، در برگیرنده مخاطرات بزرگ است.
 • آنگاه که می‌بازی، از باختت درس بگیر.
 • سه اصل را دنبال کن:
 1. محترم داشتن خود.
 2. محترم داشتن دیگران.
 3. جوابگو بودن در قبال تمام کنش‌های خود.
 • به یاد داشته باش، دست نیافتن به آنچه می‌خواهی، گاهی از اقبال بیدار تو سرچشمه می‌گیرد.
 • قواعد را فرا گیر تا به چگونگی شکستن آن‌ها به گونه‌ای شایسته، آگاه باشی.
 • نگذار ستیزه‌ای خُرد بر ارتباطی پرقدر، خللی وارد سازد.
 • هرگاه به اشتباه خویش پی بردی، بی‌درنگ گامهایی برای اصلاح آن بردار.
 • هر روز مجالی را صرف خلوت کردن کن.
 • آغوشت را به سوی دگرگونی بگشای، امّا از ارزش‌های خود دست برندار.
 • به یاد داشته باش، خاموشی گاهی بهترین پاسخ است.
 • نیکو و آبرومند زندگی کن، آنگاه، به وقت سالخوردگی، هنگامی که به گذشته بیندیشی، از زندگی‌ات دیگر بار لذت خواهی برد.
 • فضای عشق در خانه تو شالوده‌ای است برای زندگی‌ات.
 • در ناسازگاری‌ها با افراد مورد علاقه‌ات، تنها به وضعیت فعلی بپرداز. گذشته را بزرگ نکن.
 • دانش خود را تسهیم کن، که طریقی برای دستیابی به جاودانگی است.
 • با زمین مهربان باش.
 • سالی یکبار به جایی برو که پیش‌تر هرگز در آن جا نبوده‌ای.
 • به یاد داشته باش، بهترین رابطه، رابطه‌ای است که عشقتان به یکدیگر بر نیازتان به یکدیگر فزونی یابد.
 • کامیابی خود را به داوری بنشین، از آن طریق که بدانی چه واگذارده‌ای تا کامیابی را بدست آوری.
 • به عشق و آشپزی با واگذاردن بی‌پروا دست یاب.
/ 0 نظر / 34 بازدید