هویت

هویت

او که هویت نخستین و ریشه های خویش را باز نشناسد آینده ای استوار نخواهد داشت و انسان بی آینده سرانجام به هر یوغی,گردن خواهد نهاد.لـــر هستم و به لر بودن خود فخر میفروشم .

 هویت

دودمانی که بزرگان و ریش سفیدانش خوار باشند،به کالبد بی جانی ماند که خوراک جانوران دیگر شود .

از آه و نفرین بزرگان و ریش سفیدان هر ایلی باید ترسید .

گِره های که به هزار نامه دادگستری باز نمیشود،به یک نگاه و یا ندای ریش سفیدی گشاده میگردد.

اندیشه و سخن ریش سفیدان برآیند بردباری،مردمداری و سرد و گرم چشیدگی روزگار است.

ریش سفید داراترین به اندیشه است نه به دارایی و اندوخته .آنانکه تیشه به ریشه بزرگان و ریش سفیدان میزنند خود و فرزندانشان را بی پناه خواهند ساخت .

خموشی ریش سفیدان هم پندآموز است .

/ 0 نظر / 17 بازدید