دفاع از تاریخ - بخش دوم

یکی از افتخارات ایل بویراحمد این است که به ملیت و مذهب ایرانی خود و تمامیت ارضی ایران زمین همواره پایبند بوده است.هرگز خوانین و کدخدایان ایل بویراحمد علی رغم وجود و حضور و نفوذ نیروها و جاسوس های کشورهایی چون انگلیس ، برخلاف برخی خوانین و بزرگان ایلات و عشایر دیگر هرگز منافع ملی و قومی را به مسلخ نبرده و امتیازی دریافت نکرده اند. هرگاه ایران و ایرانی در هر گوشه از میهن بزرگ نیاز به یاری و پشتیبانی داشته ایل بویراحمد به رهبری بزرگانش ، در دفاع از ملیت و میهن و تمامیت ارضی کشور پیشقدم بوده است.خوانین و کدخدایان ایل بویراحمد و سرزمین کهگیلویه و بویراحمد برخلاف برخی ایلات و عشایر و اقوام دیگر هرگز در تجزیه ایران و غارت منافع ملی همداستان بیگانگان و همراه خائنان داخلی نشدند.

بزرگان و خوانین ایل بویراحمد نبردهای بسیاری با هیات حاکمه فاسد وقت داشته و همواره در جهت احقاق حقوق مردم و عشایر محروم مبارزه کرده اند. جان خویش را نیز در این راه به مردمشان هدیه کردند..

برخلاف اغلب خوانین و کدخدایان ایلات و عشایر سراسر ایران ، خوانین و کدخدایان ایل بویراحمد عمر خود را در زندان و تبعید بسر میبردند و حتی کسانی چون ایلخان عبدالله خان ضرغامپور توسط هیات حاکمه وقت اعدام شدند.

مکانیسم های تشویق و تنبیه اجتماعی (تأمینی):

در تمامی جوامع بشری هیات حاکمه بر اجتماع از مکانیسم های گوناگون رسمی و غیر رسمی تنبیه و تشویق جهت کنترل و تعدیل رفتار افراد جامعه و ایجاد وفاق و حفظ یکپارچگی و اتحاد جامعه و دفاع از ارزش ها و بایدها و نبایدها و فرهنگ جامعه استفاده می کند.

در ساختار ایلی و عشایری گذشته نیز خوانین و کدخدایان از چنین ابزارها و مکانیزم هایی استفاده می کردند. و این لازمه نظم در اجتماع ایل و اتحاد و قوام جامعه و تامین امنیت ، آزادی ، حقوق دیگر افراد و حفط ارزش ها و هنجارهای عمومی ایل و اجتماع بوده است.مثلا دزد،قاتل ،فاحشه و ... به مجازات می رسیدند.بی گمان افراد خلافکار و ناسازگاری در ایل بوده اند که مشمول تنبیه و مجازات بواسطه جرم و جنایت ارتکابی بوده اند.خوب این افراد مجازات خود را ستمکاری خوانین و کدخدایان بر میشمارند.

/ 0 نظر / 12 بازدید